Вселенной называется всё сущее на свете. Это и Земля, на которой мы живём, это и горы и моря, покрывающие её поверхность. Это наша Луна и наше Солнце и это бесчисленные звезды, пылающие над нашей головой.
«Мир» никогда не кончится: вселенная была и будет вечна в своём движении и развитии.


Доклад про планету Земля. Реферат про планету


Планети Земної групи (реферат)

Реферат на тему:

Планети Земної групи

До навколосонячних планет земної групи належать Меркурій, Венера, Земляй Марс. Вони відрізняються від планет-гігантів меншими розмірами і,відповідно, меншою масою. Ці планети рухаються усередині пояса малихпланет. Планети близькі за такими фізичними характеристиками, якгустина, розміри, хімічний склад, але при цьому кожна планета має своїособливості.

Меркурій — найближча до Сонця планета. Меркурій є ендогенно пасивноюпланетою і знаходиться, очевидно, на примітивній стадії коровогорозвитку. Планета розташована від Сонця на відстані 58 млн км. Повнийоберт на небі завершує за 88 діб, період обертання Меркурія навколосвоєї осі дорівнює 58,65 Доби, тобто 2/3 його обертання навколо Сонця.Таке обертання є динамічно стійким. Сонячна доба на Меркурії триває 176днів. Вісь обертання Меркурія майже перпендикулярна до площини йогоорбіти. Як свідчать радіоспостере-ження, температура на поверхніМеркурія в пункті, де Сонце знаходиться в зеніті, сягає 620 К.Температура нічної півкулі близько 110 К.

Уся поверхня Меркурія поцяткована кільцевими структурами різного розміру(до 120 км у поперечнику), нагадуючи цим найдавнішу формацію Місяця, алевідрізняючись від неї низькою відбивною здатністю (альбедо 0,056). Задопомогою радіоспостережень вдалося визначити теплові властивостізовнішнього покриву планети, що виявилися близькими до властивостейтонкоподрібнених порід місячного реголіту. Причиною такого стану порід,найімовірніше, є безперервні удари метеоритів, що майже не послаблюютьсярозрідженою атмосферою Меркурія. Поверхня планети вся поцяткованакратерами, утворення яких можна пояснити метеоритним бомбардуваннямМеркурія, що відбувалося на перших етапах еволюції планети мільярдироків тому. Великим кратерам надано імена видатних людей (Бетховен, Бах,Шекспір і т. ін.). Кратер Бетховена, наприклад, має діаметр близько 625км, а улоговина Калорис — 1300 км. Величезна улоговина має пласкуповерхню, вона поцяткована тріщинами й грядами. Очевидно, у початковийперіод існування планета зазнавала сильного розігрівання, тому щоглобальне стискання Меркурія зі зменшенням його радіуса на 1—2 км приохолодженні й консолідації виявилося в утворенні на його поверхнідугоподібних уступів (скарпів), що мають насувну природу.

Атмосфера Меркурія, у порівнянні із земною, сильно розріджена. Заданими, отриманими з міжпланетної станції «Маринер-10», її густина неперевершує густину земної атмосфери на висоті 620 км. У складі атмосферивиявлена невелика кількість водню, гелію й кисню, містяться й деякіінертні гази, наприклад, аргон і неон. Такі гази могли виділитися врезультаті розпаду радіоактивних речовин, що входять до складу грунтупланети. Імовірно, Меркурій у початковому стані мав повністю рідкий стані швидке початкове обертання, яке потім сповільнилося приливним тертям.У Меркурія виявлене власне дуже слабке магнітне поле, що свідчить пронеповну консолідацію планети. Напруженість цього магнітного поля менша,ніж у Землі, і більша, ніж у Марса. Середня густина Меркурія (5,44г/см3) значно вища за місячну і майже дорівнює середній густині Землі, айого маса складає лише 1/18 маси Землі. Все це свідчить про те, щоМеркурій — найбагатша на залізо планета Сонячної системи. Цілкомімовірно, що материнська планета Меркурія, яка мала водневу оболонку,створила навколо себе особливо розвинуту супутни-кову систему, до якоївідійшла велика частина її силікатного матеріалу. З утворенням Меркуріявся ця маса супутників була ним назавжди втрачена. Про життя на Меркуріїне може бути й мови, оскільки на ньому дуже висока денна температура івідсутня вода.

Венера — друга від Сонця (108 млн км) і найближча до Землі планетаСонячної системи. Період обертання навколо Сонця — 225 діб. Під часнижніх з’єднань може наближатися до Землі до 40 млн км, тобто ближчебудь-якої іншої великої планети Сонячної системи. Синодичний період (відодного нижнього з’єднання до іншого) дорівнює 584 доби. Венера —найяскравіше світило на небі після Сонця й Місяця. Дослідження цієїпланети надзвичайно ускладнене через її дуже щільну і могутню атмосферу,що складається на 95% з молекул вуглекислого газу С02, приблизно 2%азоту й інертних газів, близько 0,1% кисню, невеликої кількості окисукарбону, хромоводню й фтороводню, і 0,1% водяної пари. Діаметр Венери —12 100 км (95% діаметра Землі), маса — 81,5% маси Землі, або 1/408 400маси Сонця, температура біля поверхні Венери сягає 747 К, а тиск 90 атм.Знову ж через дуже щільний хмарний шар, що огортає цю планету, довго невдавалося встановити період обертання Венери. Тільки за допомогоюрадіолокації з’ясували, що він дорівнює 243,2 доби, причому Венераобертається в зворотний бік у порівнянні із Землею й іншими планетами.

Вуглекислий газ і водяна пара створюють в атмосфері Венери парниковийефект, що призводить до сильного розігрівання планети. Парниковий ефектвиникає через те, що вуглекислий газ і деякі інші молекули, такі як Н20,незважаючи на те, що їх мало, значно поглинають інфрачервоневипромінювання. Хмарний шар Венери, за даними, отриманими зі станційсерії «Венера», розташований на висоті 49—68 км над поверхнею, а загустиною нагадує легкий туман. Але велика довжина хмарного шару робитьйого зовсім непрозорим для спостереження із Землі. Передбачається, щохмари складаються з крапель водного розчину сірчаної кислоти.Освітленість на поверхні в денний час подібна до земної у похмурий день.З космосу хмари Венери виглядають як система смуг, що розташовуютьсязазвичай паралельно до екватора планети, однак часом вони утворюютьдеталі, які були помічені ще із Землі, шо й дозволило встановитиприблизно 4—5-добовий період обертання хмарного шару. Це чотиридобовеобертання було підтверджене космічними апаратами і пояснюється наявністюна рівні хмар постійних вітрів, що дмуть у бік обертання планети зішвидкістю близько 100 м/с. Атмосферний тиск біля поверхні Венери складаєблизько 9 МПа, а густина у 35 разів перевищує густину земної атмосфери.Кількість вуглекислого газу в атмосфері Венери в 400 тис. разів більше,ніж у земній атмосфері. Причиною цього, імовірно, є інтенсивнавулканічна діяльність, а крім того, відсутність на планеті двох основнихпоглиначів вуглекислого газу — рослинності й океану з його планктоном.Найвиші шари атмосфери Венери складаються повністю з водню. Водневаатмосфера простягається до висоти 5500 км.

Радіолокація дозволила вивчити невидимий через хмари рельєф Венери. Урезультаті були виявлені складчасті гірські системи з перепадом висотвід 2 до З км, терасові вулканічні кальдери, протяжні лавові потоки ізаплутана мережа розламів. Цей рельєф виник у період інтенсивноїендогенної активності Венери, що припинилася менш 1 млрд років тому.Поверхня Венери відносно більш гладка, ніж поверхня Місяця. На Венері,на відміну від Місяця, зустрічаються тільки великі кільцеві структури,діаметр яких коливається від 9 до 50 км. Вони оточені високими валамивикинутого матеріалу і мають центральні гірки і гладкі днища, заповненілавою. Кільцеві структури мають вулканічне

ukrreferat.com

Реферат Планета x

Опубликовать скачать

Реферат на тему:

План:

  Введение
 • 1 Факты
 • 2 Гипотезы о Планете Х
  • 2.1 Гипотеза Захарии Ситчина (Гипотеза Нибиру)
  • 2.2 Гипотеза Нибиру и Немезиды
  • 2.3 Гипотеза Немезиды и Пяти планет
  • 2.4 Гипотеза Немезиды без Нибиру
  • 2.5 Гипотеза Тюхе
 • Примечания

Введение

Планета Х (англ. Planet X) — предполагаемая, не обнаруженная до настоящего времени, крупная планета на границе Солнечной системы. Планета Х — обобщающее название, часто вместо него упоминаются: Тюхе, Нибиру и даже погасшая звезда Немезида. В статье приведены факты, служащие косвенными доказательствами возможности существования Планеты Х и гипотезы, не имеющие сколько-нибудь значимых научных подтверждений.

1. Факты

 • До настоящего времени не существует официально признанного факта обнаружения Планеты Х.
 • Хотя облако Оорта и является составной частью современной астрономии, инструментальных подтверждений его существования нет. Этот факт показывает чрезвычайную сложность обнаружения несветящихся объектов на больших расстояниях.
 • Обнаружение даже сверхмассивного объекта на ближних границах облака Оорта (2000—5000 а.е.) или дальше (10000—50000 а.е. и более) представляет собой чрезвычайно сложную задачу и требует больших затрат времени и средств. Холодные объекты на таких расстояниях могут быть обнаружены только с помощью инфракрасных телескопов и практически не видны в видимом диапазоне. Опыт открытия других дальних планет солнечной системы показывает, что подобные тела были обнаружены по гравитационному воздействию на орбиты других небесных тел, и лишь потом обнаружены в телескоп.
 • Ещё с 19 века астрономы отмечают отклонения орбит Урана и Нептуна, возможно, вызванные гравитацией ещё не открытого небесного тела.
 • В 1982 году НАСА признало вероятность существования ещё одной новой планеты солнечной системы.
 • В 1983 НАСА запустило инфракрасный телескоп IRAS, который засёк очень большой объект. Газета The Washington Post подвела итог: «Все, что я могу сказать, это то, что мы не знаем, что это» — сказал в интервью газете Герри Ниугбауер (Gerry Neugebauer), ведущий сотрудник программы IRAS[1].
 • В 1987 году НАСА сделало официальное заявление, в котором признало возможность существования Планеты Х. В американском журнале Newsweek говорилось: «На прошлой неделе НАСА провело пресс-конференцию в своем Исследовательском центре имени Эймса (Калифорния), в ходе которой было сделано весьма странное заявление: не исключено, что вокруг Солнца вращается какая-то эксцентричная десятая планета. Главный докладчик — сотрудник НАСА Джон Андерсон».
 • Космические аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2» при приближении к внешней границе Солнечной системы отклонились от планируемой траектории, рассчитанной по данным о гравитации известных небесных тел. Величина и направление отклонения у обоих аппаратов совпадают.
 • Облако Оорта — источник долгопериодических комет и астероидов, должно подвергаться сильному гравитационному воздействию, чтобы его объекты могли покинуть облако Оорта и устремиться к центру Солнечной системы.
 • Большинство ближайших звезд в нашей галактике — двойные звездные системы. Это позволяет предположить, что Солнце не исключение. Пару Солнцу может составлять небольшая потухшая звезда массой в четверть солнечной. В прессе для обозначения этой звезды используется имя Немезида (Nemesis). Подобная система должна обращаться вокруг общего центра масс.
 • Официальное предназначение инфракрасного космического телескопа WISE, запущенного на околоземную орбиту в декабре 2009 г., — поиск новых небесных тел в Солнечной системе.
 • В 2010 году американские астрофизики Джон Матс (John Matese) и Даниэль Уитмайр (Daniel Whitmire) из университета Луизианы (University of Louisiana at Lafayette) заявили, что обнаружили планету, в несколько раз превышающую по размерам Юпитер[2][3]. Данная планета, названная ими Тюхе, находится на границе облака Оорта[4]. Расстояние до планеты — 30 тысяч а.е. Температура на Тюхе очень низка и увидеть ее можно только с помощью инфракрасного телескопа WISE. Для подтверждения этой гипотезы необходим анализ данных, собранных телескопом WISE, который будет проводиться в течение следующих нескольких лет.[5]

2. Гипотезы о Планете Х

2.1. Гипотеза Захарии Ситчина (Гипотеза Нибиру)

Одним из самых известных сторонников и проповедников гипотезы о Планете Х является писатель и исследователь Захария Ситчин. Именно с его легкой руки слово Нибиру получило широкую известность. Особенность Планеты Х в версии Ситчина — сильно вытянутая эллиптическая орбита, а также направление вращения, противоположное другим планетам Солнечной системы. Еще одной аномалией, по мнению Ситчина, является орбитальный наклон Нибиру — около 30 градусов к плоскости эклиптики. Период обращения — 3600 лет. И хотя доводы и расчеты Ситчина во многом туманны, его противники зачастую тоже плохо аргументируют свою позицию. Главным камнем преткновения в теории Ситчина является проход Нибиру через Солнечную систему в конце 2012 года. Именно эта дата — причина конфликта между сторонниками Планеты Х и ее противниками. Именно исходя из неё, делаются выводы о том, что Планета Х должна уже быть видна с земли невооружённым глазом. И, дескать, если мы её не видим — значит её и быть не может вовсе.

Однако, Планета Х может существовать вне зависимости от того, увидим мы её в 2012 году или нет. Не исключено, что Планета Х имеет более традиционную орбиту, чем считал Ситчин, или что дата прохода Планеты Х через Солнечную систему рассчитана им неверно. В любом случае, этот небесный объект, существует он или нет, требует изучения.

Если Нибиру (Планета Х) не существует, остаётся открытым вопрос: «Что вызывает гравитационное возмущение орбит небесных тел на дальних рубежах Солнечной системы?»

2.2. Гипотеза Нибиру и Немезиды

Более продвинутый вариант гипотезы о Нибиру. В нем для объяснения обратного вращения Нибиру вводится дополнительный объект — погасшая звезда Немезида. Гипотеза предполагает, что Нибиру вращается не вокруг Солнца, а вокруг Немезиды. Немезида и Солнце, в свою очередь, обращаются вокруг общего центра масс. И хотя прямых доказательств нет, имеется один факт, свидетельствующий в пользу гипотезы существования Немезиды: большинство звёзд, соседей Солнца — это двойные звёздные системы. Да и вообще, парные звёздные системы весьма распространены в нашей Галактике. Исходя из этого, можно предположить, что Солнце — не уникально и тоже имеет звезду-компаньона.

2.3. Гипотеза Немезиды и Пяти планет

Иногда в научно-популярной литературе упоминается, что вокруг Немезиды может обращаться не одна, а несколько планет (как правило, указывается число пять), одна из которых Нибиру. Никакого обоснования этого количества планет не приводится.

2.4. Гипотеза Немезиды без Нибиру

Собственно, вся гипотеза заключается в том, что Немезида и есть Планета Х (или Нибиру), и что эта погасшая и остывшая звезда превратилась в массивную планету и не имеет своих спутников.

2.5. Гипотеза Тюхе

Тюхе — планета, газовый гигант, расположенная в облаке Оорта Солнечной системы. Вращается по традиционной для планет Солнечной системы орбите (в этом её основное отличие от модели движения, изложенной в теории Нибиру). Расстояние от солнца до Тюхе — 30 тысяч а.е. О её существовании неоднократно заявляли астрофизики Джон Матс (John Matese) и Даниэль Уитмайр (Daniel Whitmire) из университета Луизианы (University of Louisiana at Lafayette). Упоминалось, что у них имеются снимки, сделанные орбитальным телескопом WISE, которые они обещали опубликовать к концу 2011 года. Однако их открытие до сих пор не получило официального признания.

Примечания

 1. Washington Post December 30, 1983 - planet-x.150m.com/washpost.html
 2. Rodgers, Paul. Up telescope! Search begins for giant new planet - www.independent.co.uk/news/science/up-telescope-search-begins-for-giant-new-planet-2213119.html (February 13, 2011).
 3. Wolchover, Natalie. Article: Astronomers Doubt Giant Planet 'Tyche' Exists in Our Solar System - www.space.com/10863-mystery-planet-tyche-debate.html, Space.com (February 15, 2011).
 4. Murray, John B. (1999). «Arguments for the Presence of a Distant Large Undiscovered Solar System Planet - adsabs.harvard.edu/abs/1999MNRAS.309...31M». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 309 (1): 31–34. DOI:10.1046/j.1365-8711.1999.02806.x - dx.doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02806.x. Lay summary - www.chron.com/content/interactive/space/astronomy/news/1999/solarsys/991012.html – Houston Chronicle (October 11, 1999).
 5. Whitney Clavin Can WISE Find the Hypothetical 'Tyche'? - www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2011-060. NASA/JPL (2011-02-18).
скачатьДанный реферат составлен на основе статьи из русской Википедии. Синхронизация выполнена 15.07.11 21:19:35Похожие рефераты: Планета-51, Иж Планета-3, Иж Планета, Планета, Планета 51, Моя планета, РТР-Планета, РТР Планета.

Категории: Солнечная система, Транснептуновые объекты, Гипотетические планеты.

Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike.

wreferat.baza-referat.ru

Доклад про планету Земля

Планета Земля – дом человечества.

Во Вселенной существует неисчислимое количество звезд, планет и их спутников. Они бывают совершенно разными и впечатляют своим необычным строением и красотой. Однако человечество знает только одну планету, на которой есть жизнь – это наш дом Земля.

Где находится Земля?

Наша планета находится в довольно крупной Галактике, называющейся Млечный Путь. У нее есть соседи – галактики Андромеды и Треугольника, а также 40 карликовых скоплений солнц. Мы находимся на краю Млечного Пути в спокойном и тихом его регионе. Это позволило планете оказаться в относительно умиротворенном месте, не затронутом космическими бурями, радиацией, черными дырами и другими опасными явлениями космоса. Это и дало шанс человечеству появиться.Сама планета находится в Солнечной Системе и вращается вокруг звезды, которую мы каждое утро видим на небе. На данный момент время оборота вокруг Солнца составляет 365 дней и немногим больше 6 часов. Это привычный всем земной год. Земля занимает 3 место от Солнца и относится к четырем планетам земной группы. Из них она самая большая – крупнее Марса, Венеры и Меркурия. Она находится от Светила на идеальном расстоянии для образования и поддержания жизни.

Как образовалась наша планета?

Земля образовалась около 4,5 миллиардов лет назад. В то время Солнце было еще весьма молодой и горячей звездой, после взрыва которой осталось множество камней и пыли. Под воздействием взаимного притяжения, вращаясь вокруг Солнца, они сталкивались, образуя раскаленную планету. Со временем она приобрела свои очертания. Таких планет в Солнечной Системе было множество, гораздо больше, чем сейчас – около сотни. В Землю врезалась другое молодое образование Тея. От столкновения двух столь крупных объектов рельеф планеты сильно переменился, а в космос было выброшено огромное количество породы. Этот материал впоследствии образовал астероидный пояс на орбите, который со временем превратился в привычную для нас Луну – естественный спутник Земли.Далее планета горела, перестраивалась и со временем остывала. Все это время на нее падали астероиды, так как у Земли не было защитной атмосферы из озона, в который бы они выгорали. Именно эти метеоритные дожди принесли на планету воду в мельчайших крупицах привычной для нас поваренной соли. За миллионы лет они наполнили океаны и сделали возможной появление простейших форм жизни.

Жизнь и ее развитие

Живые существа долго боролись с окружающим агрессивным миром ради своего выживания. Началось все с простейших бактерий. Никто не знает как, где и почему это случилось, но все мы – потомки микроскопических организмов, зародившихся миллионы лет назад на дне океанов.Эти простейшие существа, их колонии, возникли на Земле еще до появления там привычной атмосферы – все было заполнено углекислым газом. Бактерии, с помощью фотосинтеза и солнечного света начали превращать его в кислород, делая среду более привычной для человека.Однако все не закончилось так просто – планета вращалась вокруг Солнца и свое оси еще слишком быстро, она была слишком горячей и жизнь не развивалась. Для того чтобы могло зародиться человечество, Земля пережила два масштабных извержения вулканов с уничтожением практически всех существующих форм жизни и два длинных ледниковых периода, которые создали ландшафт планеты, ее защитный озоновый слой и атмосферу, в которой мы сейчас живем. На планете шли кислотные дожди, а с неба падал пепел живых существ, сгоревших в потоках лавы, чтобы смог появиться наш предок – Человек Прямоходящий.Сейчас атмосфера Земли состоит почти на 78% из азота, а на 20 из кислорода. Остальное в этом объеме малозаметные примеси. Ее средняя температура равна 14 градусам, а расстояние от Солнца и магнитное поле защищают планету от космической радиации. Все это и делает возможным существование человека, развитие науки и попытки осознания и изучения людьми места, в котором они живут.

www.istmira.com